Κυριακή, Δεκεμβρίου 30, 2007

Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου

ιαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου

Το Εθνικό Θέατρο και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από νέους έως 35 ετών. Οι βασικοί όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

1.Οι συγγραφείς δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 35 χρόνια ως την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού, δηλαδή τις 29 Φεβρουαρίου 2008 2.Τα έργα δεν πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν, κατατεθεί σε παλαιότερους διαγωνισμούς ή εκδοθεί. 3.Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο.

Η επιτροπή του διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των κειμένων θα απονείμει ένα Πρώτο Βραβείο και έναν Έπαινο. Το Πρώτο Βραβείο θα ενταχθεί στο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου, ενώ ο Έπαινος θα παρουσιαστεί σε μορφή Θεατρικού Αναλογίου.

Το κείμενο της προκήρυξης με τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού διανέμεται από τη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου, Φειδίου 5, πίσω από το κτίριο Κοτοπούλη-Ρεξ, και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, Γραφείο 170 και δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου www.n-t.gr και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς www.neagenia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό: κ. Σάββας Κυριακίδης, τηλ. 210 5288276( Εθνικό Θέατρο) και κα Ρίκα Βλάχου τηλ. 210 2599485( Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς)

Κείμενο Προκήρυξηςhttp://www.n-t.gr/getTREEproduct.jsp?nr=68623&depth=1&xsl=ntnews&menbr=5#68623

.......................ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ

Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από νέους έως 35 ετών, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Έπαθλα:

- Α΄ βραβείο: Χρηματικό βραβείο 10.000 Ευρώ και ένταξη του έργου στο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου

- Έπαινος: 5.000 Ευρώ και παρουσίαση του έργου με τη μορφή του θεατρικού αναλογίου

Το Εθνικό Θέατρο και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς διατηρούν το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων, στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.

2. Χρόνος υποβολής των έργων:

Μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2008 το αργότερο. Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δε γίνονται δεκτά.

3. Είδος έργων:

Θεατρικά έργα με τις εξής προδιαγραφές:

α) Έκταση: αριθμός σελίδων Α4 με διάστιχο 1 ½: έως 100 σελίδες

β) Πρόσωπα: Έως 7

4. Διεύθυνση αποστολής των έργων:

Βιβλιοθήκη Εθνικού Θεάτρου, Φειδίου 5, 10678, Αθήνα

Υπ’όψιν κας Κολιακουδάκη

Με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό ελληνικού έργου, για νέους κάτω των 35 ετών

Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται με κούριερ (για τη διασφάλιση της ανωνυμίας). Οι συγγραφείς μπορούν να καλούν στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου

(τηλ. 210 38 20 525) για να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί στο φάκελό τους.

5. Τρόπος υποβολής των έργων:

- Ο κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός (1) μόνον έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, όλα τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται από το διαγωνισμό και επιστρέφονται στο συγγραφέα.

- Τα έργα υποβάλλονται σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα. Έργα που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτά.

- Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει τα κείμενα. Η τυχόν αναγραφή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος- και όχι του ψευδωνύμου- συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

- Η ηλικία του συγγραφέα δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 35 έτη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των έργων. Θα επαληθεύεται με φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή με αντίστοιχης ισχύος έγγραφο, που θα περιέχεται στο σφραγισμένο φάκελο με τα υπόλοιπα στοιχεία που προαναφέρονται.

6. Συνοδευτικά δικαιολογητικά:

Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει στο Εθνικό Θέατρο μαζί με το έργο του:

- Δήλωση ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και δήλωση ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, τούτο συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

- Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του διαγωνισμού που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη

7. Κριτική Επιτροπή και Ανακήρυξη Βραβευομένων:

- Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα ορίσουν το Εθνικό Θέατρο και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Η Επιτροπή θα απονείμει ένα Πρώτο Βραβείο και έναν Έπαινο.

- Το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιευτεί επισήμως.

8. Χρόνος απονομής:

- Τα Βραβεία θα απονεμηθούν στην Αθήνα το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2008.

- Οι συγγραφείς των έργων που δε θα βραβευτούν δεν υπόκεινται πλέον στους περιορισμούς δημοσιεύσεως ή οποιουσδήποτε άλλους.

9. Πνευματικά δικαιώματα:

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ' αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:

- στη δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής στην Αθήνα ή σε άλλους χώρους/τόπους ελεγχόμενους από το Θέατρο από ηθοποιούς της επιλογής του Θεάτρου με δική του δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.

- στην παρουσίαση των έργων από σκηνής στην Ελλάδα για συνολική διάρκεια μέχρι δύο θεατρικών περιόδων, σε διάστημα τριών ετών από την ανακοίνωση των βραβείων, και με δική του δαπάνη.

- στην παρουσίαση των μαγνητοσκοπημένων ταινιών της Τελετής Απονομής των Βραβείων οιαδήποτε στιγμή

10. Καταβολή Βραβείων-Λύση διαφορών:

Τα χρηματικά έπαθλα καταβάλλονται στους βραβευόμενους συγγραφείς ως εξής:

- Κατά το ήμισυ, την ημέρα της Τελετής Απονομής και κατά το έτερο ήμισυ, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από της Τελετής εάν δεν υποβληθεί εν τω μεταξύ ένσταση ή διεκδίκηση προς το Θέατρο σχετικώς με την πατρότητα ή πρωτοτυπία του έργου.
- Σε κάθε περίπτωση, το Θέατρο δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται πριν από κάθε καταβολή να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα από τον Βραβευθέντα καθώς επίσης εχέγγυα για την πατρότητα ή πρωτοτυπία του βραβευομένου έργου. Σε περίπτωση αδυναμίας συναγωγής ασφαλών συμπερασμάτων, τη διαφορά κρίνουν τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών, που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα επιλύσεως όλων των σχετικών διαφορών.

11. Ερμηνεία των όρων του διαγωνισμού:

Το Εθνικό Θέατρο ερμηνεύει ελευθέρως και συμπληρώνει τα κενά των διατάξεων της παρούσης προκηρύξεως.

12. Αποδοχή όρων:

- Οι συμμετέχοντες με την απλή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται τους όρους του.

13. Παραμονή αντιγράφων Βραβευθέντων έργων στο Θέατρο:

Τα έργα που κατατίθενται στο διαγωνισμό παραμένουν στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου και δεν επιστρέφονται. Αντίγραφά τους αποστέλλονται από το Εθνικό Θέατρο στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

14. Διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό στο τηλ: 210 5288276 (κος Σάββας Κυριακίδης, υπεύθυνος δραματολογίου) ή στο reply@n-t.gr

Αθήνα, Ιούλιος 2007