Σάββατο, Απριλίου 07, 2012

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου (Λήξη 31/05/2012)


Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου.
1.         ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1.             Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα σε θεατρική ραδιοφωνική γραφή στην Πανελλήνια δημοτική.
1.2.             Το θέμα του έργου είναι ελεύθερο.
1.3.             Ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα οχτώ. Στην αρχή του έργου να γίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτήρων των προσώπων.
1.4.             Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό, να μην έχουν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. ή από άλλο Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό, να έχουν διάρκεια 60 περίπου λεπτών, να είναι δακτυλογραφημένα σε 40 περίπου σελίδες (Α4) στην μία πλευρά της κόλλας και να υποβληθούν σε τρία αντίγραφα. (Μέγεθος γραμμάτων 14 New Roman, διάστημα γραμμών 1,5).
1.5.             Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.
2.         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  2.1.             Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο ταχυδρομικώς, ως συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
       Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου
         Διευθυντή Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων
         Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου.
         Τ.Θ. 24824
         1397 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  2.2.             Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 31 Μαίου 2012. Κάθε εκπρόθεσμη συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής.
  2.3.             Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο και αριθμό και συνοδεύονται από κλειστό φάκελο, έξω από τον οποίο είναι γραμμένο το ψευδώνυμο και ο αριθμός. Μέσα στο φάκελο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) μαζί με το ψευδώνυμο και τον αριθμό. Ο κλειστός φάκελος θα ανοιχθεί μετά την βαθμολόγηση των έργων από την κριτική επιτροπή.
  2.4.             Το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων.
  3.         ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
   3.1.             Την κριτική επιτροπή για το διαγωνισμό θα απαρτίζουν:
   -          Εκπρόσωπος του Ρ.Ι.Κ, ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.
   -          Σκηνοθέτης του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ.
   -          Εκπρόσωπος του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.
   -          Εκπρόσωπος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.
   -          Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Ηθοποιών Κύπρου.
   Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, διορίζονται από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή.
   3.2.             Κύρια κριτήρια βαθμολόγησης των έργων:
   -          Πρωτοτυπία
   -          Ενδιαφέρον του θέματος
   -          Κατά πόσον υπηρετεί το ραδιόφωνο ως μέσον
   -          Αν υπάρχουν ολοκληρωμένοι χαρακτήρες
   -          Αν υπάρχει θεατρική γραφή
   -          Επιδέξιος χειρισμός της γλώσσας
   3.3.             Η απόφαση της κριτικής επιτροπής που θα ορίσει το ΡΙΚ είναι τελεσίδικη.
   4.         ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
    4.1.             Θα δοθούν τα εξής βραβεία:
      
    Πρώτο Βραβείο  
    2.500 ευρώ
    Δεύτερο Βραβείο
    2.000 ευρώ
    Τρίτο Βραβείο    
    1.500 ευρώ
    4.2.             Τα έργα που θα βραβευτούν θα μεταδοθούν από το Α΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ χωρίς άλλη αμοιβή του συγγραφέα.
    4.3.             Θα μεταδοθούν επίσης όσα άλλα έργα κριθούν κατάλληλα και οι συγγραφείς θα αμειφθούν σύμφωνα με το αμοιβολόγιο του ΡΙΚ.
    4.4.             ΄Οσα έργα δεν κριθούν κατάλληλα δεν θα επιστραφούν.
    5.          ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
     5.1.             Το ΡΙΚ έχει το δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αναγκαίο, να αναβάλει ή να ακυρώσει τον εν λόγω διαγωνισμό.
     5.2.             Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει μονομερώς τόσο τους παρόντες κανονισμούς όσο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.
     5.3.             Τυχόν μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε όρο του παρόντος κανονισμού δίνει τη δυνατότητα στο ΡΙΚ να προχωρήσει με αποκλεισμό της συμμετοχής από το διαγωνισμό.
     5.4.             Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22862500 ή/ και στη Γραμματεία του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 22862013.
     5.5.              Η προκήρυξη και οι κανονισμοί του διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΡΙΚ, www.cybc.com.cy.
     5.6.             Χορηγός του Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2012 είναι η ΣΠΕ Καϊμακλίου.

     Δεν υπάρχουν σχόλια: