Σάββατο, Ιουνίου 14, 2008

Διαγωνισμός Συγγραφής ΘΟΚ 2008 (Παιδικής Σκηνής)

Διαγωνισμός Συγγραφής ΘΟΚ 2008 (Παιδικής Σκηνής)
22/05/2008

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου για την ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, με τους πιο κάτω όρους:

(1)

(α) Β ρ α β ε ί α

Πρώτο Βραβείο €3.500
Δεύτερο Βραβείο €1.750

(β) Τα έργα που θα βραβευθούν θα προωθηθούν για εξέταση από τα αρμόδια σώματα του Οργανισμού για πιθανή ένταξη στο ρεπερτόριο του ΘΟΚ. Αν έργο ανεβασθεί από τον ΘΟΚ, ο συγγραφέας του θα πάρει τα συγγραφικά ποσοστά που ανέρχονται σε 10% πάνω στις εισπράξεις από τις παραστάσεις του έργου, αφού αφαιρεθεί φόρος θεάματος.

(γ) Η Βράβευση με το Πρώτο ή Δεύτερο Βραβείο ή ο έπαινος ενός έργου, δεν εξυπακούει κατ’ ανάγκη και ανέβασμα του από τον ΘΟΚ. Η απόφαση για το ανέβασμα επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων σωμάτων του Οργανισμού.

(2) Το θέμα του έργου είναι ελεύθερο.

(3) Η γλώσσα μπορεί να είναι η πανελλήνια δημοτική ή η κυπριακή διάλεκτος.

(4) Το θεατρικό έργο πρέπει να μην έχει υποβληθεί προηγουμένως στο ΘΟΚ για ένταξη στο ρεπερτόριο του, να μην έχει παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε μορφή, να μην έχει εκδοθεί ή δημοσιευθεί και να καλύπτει σε διάρκεια μια πλήρη θεατρική παράσταση.

(5) Δικαίωμα υποβολής έχουν είτε συγγραφείς που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο είτε Κύπριοι που διαμένουν στο εξωτερικό. Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει όσα έργα επιθυμεί. Το κάθε έργο που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό μπορεί να γραφτεί από ένα ή περισσότερους συγγραφείς (από κοινού). Αποκλείονται οι συγγραφείς που βραβεύτηκαν με Πρώτο Βραβείο στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΘΟΚ για την Παιδική Σκηνή, το 2006. Τα έργα υποβάλλονται σε δύο δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο και αριθμό. Μέσα σε κλειστό φάκελο που θα συνοδεύει τα έργα να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμός ταυτότητας) μαζί με το ψευδώνυμο και τον αριθμό. Ο φάκελος θα ανοίγεται με το πέρας της διαδικασίας για σκοπούς επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες, είτε έχουν βραβευθεί είτε όχι. Μετά το πέρας της διαδικασίας, τα έργα που θα υποβληθούν δεν επιστρέφονται.

(6) Τα έργα πρέπει να αποσταλούν στο ΘΟΚ, (Γωνία Χαλκάνορος 2 και Λιπέρτη, 2000 Στρόβολος) ασφαλισμένα ταχυδρομικώς, μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008, με την ένδειξη στο φάκελο «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ». Η ταχυδρομική σφραγίδα θα θεωρηθεί ως ημερομηνία παραλαβής.

(7) Κριτική Επιτροπή

(α) Η κρίση των έργων θα γίνει από Ειδική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από εννέα μέλη ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ΘΟΚ (Πρόεδρος)
  • Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ ή άλλος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Ο Διευθυντής του ΘΟΚ (ή πρόσωπο που ορίζεται από τον ίδιο ως εκπρόσωπός του)
  • Ένας εκπρόσωπος από κάθε Ελεύθερο Θέατρο που επιχορηγείται με βάση το Ετήσιο Σχέδιο Επιχορηγήσεων Γ του ΘΟΚ (ΣΚΑΛΑ, ΕΘΑΛ, ΕΝΑ, ΣΑΤΙΡΙΚΟ) Το κάθε Θέατρο θα κληθεί να ορίσει άτομο με γνώση και πείρα του αντικειμένου από το χώρο του θεάτρου (ηθοποιό, σκηνοθέτη, συγγραφέα κ.λ.π)
  • Ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας Κυπρίων Θεατρικών Συγγραφέων
  • Ένας αριστίνδην σκηνοθέτης

(β) Η Επιτροπή δικαιούται

(α) να μην απονείμει βραβείο αν τα έργα που θα υποβληθούν δεν κριθούν άξια για βράβευση

(β) να απονείμει επαίνους

(γ) να απονείμει βραβείο εξ ημισείας σε δύο ή περισσότερα έργα

(8) Απονομή των βραβείων

(α) Η κρίση της Επιτροπής για τα βραβεία είναι τελεσίδικη και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ μαζί με το σκεπτικό της βράβευσης.

(β) Η απονομή των βραβείων γίνεται σε ειδική τελετή στην οποία παρίσταται και εκπρόσωπος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

(γ) Οι αποφάσεις της Κριτικής επιτροπής ανακοινώνονται στον τύπο.

(9) Συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή των όρων του και των αποφάσεων της Κριτικής επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: